Turystyka 2024

Pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej

Podstawowe parametry produktu „Pożyczka na rozwój turystyki”:
KWOTA POŻYCZKI: do 1 000 000,00 zł
OKRES SPŁATY: do max. 84 miesięcy

KARENCJA W SPŁACIE KAPITAŁU: 12 miesięcy

OPROCENTOWANIE:
– START–UP (działa na rynku do 3 lat) – 1 %
– Pożyczki przeznaczone na Inwestycję Końcową komplementarną do produktów turystycznych objętych wsparciem priorytetu 5. FEPW – 1 %
– MŚP (działa na rynku powyżej 3 lat) – 2 %
WKŁAD WŁASNY: BRAK

Dla KOGO?

Pożyczka na rozwój turystyki przeznaczona jest dla mikro-, małych i średnich firm prowadzących działalność w branży turystycznej lub okołoturystycznej realizujących  inwestycje zlokalizowane na terenie Polski Wschodniej (województwo podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie).


NA CO?

Jednostkowe Pożyczki powinny być przeznaczane na Inwestycje Końcowe polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych, w tym m.in. na:

1)         rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,

2)         dokonanie zasadniczych zmian w działalności, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,

3)         inwestycje w nowe wyposażenie i sprzęt.

TYPY FINANSOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ:

1)         obiekty noclegowe,

2)         obiekty gastronomiczne,

3)         infrastruktura sportowo-rekreacyjna,

4)         infrastruktura turystyki zdrowotnej,

5)         infrastruktura kultury i rozrywki,

6)         transport turystyczny,

7)         organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne,

8)         ekologiczne produkty,

9)         produkty regionalne i tradycyjne, w tym także wzornictwo przemysłowe,

10)       przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło,

11)       inne inwestycje w branżach pokrewnych  polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.Projekt jest finansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 oraz środków stanowiących krajowe współfinansowanie, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu pn. „Pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej”.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację Projektu.

Informacje na temat projektu i jego zasad:
Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu – Partner Finansujący w województwie podkarpackim.
ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
Numery telefonu do kontaktu:
tel. 797 600 317

tel. 797 600 322

tel. 797 600 316

tel. 721 104 044

tel. 797 600 328

e-mail: marr@marr.com.pl


Pożyczki udzielane są zgodnie z zasadami określonymi Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Zachęcamy do zapoznania się z opisem Projektu na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.pl Dokumenty do pobrania wkrótce!!!

Skip to content